Algemene voorwaarden

JM Mediation

Kvk-nummer. 60062312

Artikel 1. Definities       

In deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

a) Opdrachtgever: de persoon of personen die met JM Mediation een overeenkomst  heeft/hebben gesloten;
b) Opdrachtnemer: JM Mediation;
c) Partijen: Opdrachtgever en JM Mediation;
d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen JM Mediation en Opdrachtgever waarbij JM Mediation zich jegens de Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle Overeenkomsten tussen JM Mediation en de Opdrachtgever. Ook aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten zijn daarmee onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan JM Mediation diensten betrekt van derden.
2.3 De toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
2.5 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen worden door JM Mediation vervangen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) worden echter hierbij zoveel mogelijk in acht genomen.
2.6 Indien JM Mediation niet steeds de strikte naleving verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat JM Mediation het recht zou verliezen om in toekomstige al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.7 JM Mediation heeft het recht gedurende deze overeenkomst eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen of offertes van JM Mediation zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 JM Mediation kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de specifieke aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst tussen Partijen wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment waarop JM Mediation een de door de Partijen getekende opdrachtbevestiging – schriftelijk of per e-mail- retour heeft ontvangen dan wel op het moment dat JM Mediation een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen behoudt JM Mediation zich het recht om haar capaciteit elders in te zetten.
4.2 Als de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel als de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour ontvangen is, wordt de Opdracht geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat JM Mediation is gestart met de uitvoering van de Opdracht op verzoek van Opdrachtgever.
4.3 De Overeenkomst vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken die schriftelijk dan wel mondeling zijn gedaan.
4.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de versterkte Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
4.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever het aanbod van JM Mediation heeft aanvaard.
4.6 De opdrachtbevestiging is gebaseerd op-  de op dat moment-  verstrekte informatie door Opdrachtgever aan JM Mediation. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.7 De verstrekte Opdrachten worden door JM Mediation alleen uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop aan die verstrekte Opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven.
4.8 Indien JM Mediation met twee of meer natuurlijke-/rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van inhoud van de Overeenkomst.
4.9 JM Mediation heeft het recht zonder opgave van redenen een Opdracht te weigeren of een Opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de Opdrachtgever het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
4.10. NMI / MfN voorschriften
Alle mediations die door JM Mediation worden gefaciliteerd, worden gevoerd in overeenstemming met het reglement van het Nederlandse Mediation Instituut /Mediators federatie Nederland(NMI / MfN). In geval van een eventuele aanpassing van dit reglement behoudt JM Mediation zich het recht voor daar niet mee akkoord te gaan. JM Mediation zal in dat geval binnen drie maanden na de bekendmaking van de aanpassing daarover de betrokken personen bij de lopende mediations schriftelijk op de hoogte stellen. Voor aanvang van iedere mediation, of althans tijdens de eerste bijeenkomst van alle betrokken personen, zal de mediationovereenkomst worden ondertekend, waarmee alle betrokkenen tevens akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
4.11 Deze algemene voorwaarden worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn in volle omvang op verschillende rechtsverhoudingen (bedrijven, instellingen en particulieren) met JM Mediation van toepassing.

Artikel 5. Verwachtingen en medewerking van de Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig verstrekken van alle gegevens waarvan JM Mediation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien dit door de Opdrachtgever wordt verzaakt, heeft JM Mediation het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoering  van de Overeenkomst vangt dan niet eerder aan dan het moment dat JM Mediation de benodigde gegevens van de Opdrachtgever heeft ontvangen. JM Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JM Mediation is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever moet zorg dragen voor het direct informeren van JM Mediation over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht, van belang kunnen zijn. Opdrachtgever onthoudt zich tevens van gedragingen die het JM Mediation onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
5.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan JM Mediation ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.
5.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat JM Mediation wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Indien de Opdrachtnemer voor kantoorruimte en overige faciliteiten zorgdraagt, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, komen de ontstane onkosten voor rekening van Opdrachtgever.
5.5 Opdrachtgever zal het door JM Mediation noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.
5.6 Opdrachtgever kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen door middel van een aangetekende brief en/of een e-mail (verstuurd met leesbevestiging). Als de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep/bedrijf, dan is hij i.z. opzegging geen schadevergoeding verschuldigd aan JM Mediation. JM Mediation heeft wel recht op vergoeding van de werkzaamheden die zij in het kader van de Overeenkomst heeft verricht en/of vergoeding van de gemaakte kosten in het kader van de Overeenkomst.
5.7 Opdrachtgever zal JM Mediation en de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij JM Mediation niet als getuige oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Indien ten tijden van de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst het noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst aanpassen. Als de Overeenkomst dermate wordt gewijzigd, in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht,  kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Hierdoor kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding worden verhoogd of verlaagd of de termijn van uitvoering worden verkort of verlengd.
6.2 Alle werkzaamheden die door JM Mediation worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er voor JM Mediation sprake van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
6.3 JM Mediation zal nooit gehouden zijn om werkzaamheden uit te voeren die in strijd komen met een recht van derden, haar professionaliteit, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
6.4 JM Mediation zal op dezelfde wijze zorgdragen voor verwerking en bewerking, gebruik en bewaring van zaken die aan JM Mediation door of vanwege de klant zijn toevertrouwd, als voor haar eigen zaken.
6.5 JM Mediation bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker(s) de Opdracht wordt uitgevoerd. JM Mediation houdt daarbij wel rekening met de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
6.6 Indien het JM Mediation door onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte en ongeval, onmogelijk is de overeengekomen werkzaamheden tijdig te verrichten, zal JM Mediation Opdrachtgever hiervan kennis geven. De Partijen zullen in goed onderling overleg nieuwe afspraken maken over de hervatting van de werkzaamheden, dan wel (deels) een plaatsvervanger aanstellen. JM Mediation garandeert echter geen vervanging.
6.7 JM Mediation is gerechtigd derden in te schakelen om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten, indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist. Bij het inschakelen van derden zal JM Mediation hierover vooraf overleg voeren met Opdrachtgever. JM Mediation is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade die wordt veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van apparatuur, software, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, die JM Mediation bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio en/of datatransmissies van telefoon en e-mail.
6.8 JM Mediation bezit en houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante documenten.

Artikel 7. Tarieven en betalingen

7.1 De gemelde tarieven van JM Mediation zijn exclusief btw, exclusief onkosten van JM Mediation en exclusief declaraties van derden die zijn ingeschakeld door JM Mediation.
7.2 JM Mediation heeft het recht om de tarieven periodiek aan te passen. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven zal JM Mediation de Opdrachtgever schriftelijk of via e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft de Opdrachtgever de mogelijk om de Overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient te geschieden binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever kennis nam van de wijzigingen. Ontbinding dient te geschieden zoals vermeld in artikel 5.6.
7.3 De Opdrachtgever dient een wijziging in het woon-, verblijf- en/of factuuradres aanstonds schriftelijk of via e-mail mede te delen aan JM Mediation.
7.4 Indien de Opdrachtgever de overeengekomen afspraak niet door kan laten gaan, dient de Opdrachtgever de afspraak tenminste 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch af te zeggen. Wordt de afspraak minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip afgezegd, dan wordt het uurtarief van JM Mediation, vermenigvuldigd met het aantal uur dat voor de afspraak was ingepland in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
7.5 Betaling van facturen van JM Mediation dient zonder verrekening of korting te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. Bezwaren tegen de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
7.6 JM Mediation kan van de Opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Indien de Opdrachtgever de aanbetaling of een tussentijdse factuur niet op tijd betaalt, heeft JM Mediation het recht de invoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat het volledige openstaande bedrag is betaald. JM Mediation kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die Opdrachtgever lijdt, ontstaan door deze opschorting. De verplichting tot betaling blijft onverminderd van kracht.
7.7 De Opdrachtgever is in gebreken bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum en bij het negeren van tenminste één aanmaning van JM Mediation om binnen een redelijke termijn te betalen. In dat geval is Opdrachtgever wettelijke handelsrente conform artikel 6.119a BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling. Daarnaast komen alle kosten van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke invordering (inclusief rente) voor rekening van de Opdrachtgever.
7.8 Betalingen van Opdrachtgever strekken eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten en pas daarna tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
7.9 Indien het betalingsgedrag en/of de financiële positie van de Opdrachtgever naar het oordeel van JM Mediation daartoe aanleiding geeft, heeft JM Mediation het recht om van Opdrachtgever te verlangen dat deze acuut aanvullende zekerheid stelt in de door JM Mediation te bepalen vorm en/of een voorschot geeft.  Als de Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te verschaffen, heeft JM Mediation het recht, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en is hetgeen Opdrachtgever aan JM Mediation verschuldigd is, direct opeisbaar.
7.10 Totdat Opdrachtgever alle aan JM Mediation verschuldigde bedragen heeft betaald, kan JM Mediation – in het kader van de Overeenkomst – ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, documenten, databestande, gegevens onder zich houden, ondanks een eventueel betaalde verplichting tot afgifte.

Artikel 8. Termijnen

8.1 De door JM Mediation opgegeven termijnen gelden niet als fatale termijnen. Bij een overschrijving van een termijn, dient de Opdrachtgever JM Mediation schriftelijk of per e-mail in gebreke te stellen. JM Mediation dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
8.2 Indien Opdrachtgever de overeengekomen gegevens, schriftelijke stukken, faciliteiten en/of personeel niet tijdig ter beschikking stelt, en de Opdracht als gevolg hiervan niet op het overgekomen tijdstip kan starten, is JM Mediation over de periode dat zij nog niet kan starten met de uitvoering van de Opdracht, het honorarium verschuldigd voor het ontstane bezettingsverlies.

Artikel 9. Opzegging

9.1 JM Mediation is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen, indien Opdrachtgever de verplichtingen beschreven in en voortvloeiend uit de Overeenkomst niet nakomt.
9.2 JM Mediation is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.3 In geval dat Opdrachtgever tot (tussentijdse) opzegging overgaat, heeft JM Mediation recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst. Hieronder vallen ook de kosten van onder-aanneming.
9.4 In geval van (een aan te vragen) surseance van betaling of faillissement, van liquidatie, van schuldsanering, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is het JM Mediation gerechtigd om de Overeenkomst meteen en met directe ingang op te zeggen, zonder verplichting tot enige betaling van schadevergoeding.
9.5 In alle gevallen van (tussentijdse) opzegging behoudt JM Mediation aanspraak op betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de overdracht van werkzaamheden aan Opdrachtgever of aan door Opdrachtgever aangewezen derden extra kosten voor JM Mediation met zich meebrengt, worden deze kosten aan Opdrachtgever doorbelast.
9.6 JM Mediation heeft altijd het recht om een verzoek tot mediation, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Voorts kan JM Mediation zich te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, terugtrekken uit een lopende mediationprocedure, zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te worden. JM Mediation houdt in een dergelijk geval altijd zoveel mogelijk rekening met de belangen van alle betrokken personen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt JM Mediation de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar gemaakte en verstrekte materialen. Opdrachtgever mag vermelding van naam, logo’s e.d. op de ter beschikking gestelde offertes, modellen of berekeningen niet aanpassen of verwijderen. Verstrekte materialen blijven eigendom van JM Mediation en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond worden of op andere wijze gebruikt worden, ongeacht of aan Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
10.2 JM Mediation is niet aansprakelijk voor rechten van intellectuele eigendom door de klant verstrekte materialen of gegevens van derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
10.3 JM Mediation behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
10.4 JM Mediation verleent aan Opdrachtgever het recht om materialen die ter beschikking zijn gesteld, te gebruiken voor het (uitsluitende) doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
10.5 In geval van overtreding hetgeen bepaald in artikel 10.1, legt JM Mediation de Opdrachtgever een boete van 500 Euro ten laste voor iedere overtreding respectievelijk voor elke dag de overtreding duurt, onverminderd de overige rechten die JM Mediation geldig kan maken.

Artikel 11. Overmacht

11.1 JM Mediation is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens Opdrachtgever als de nakoming wordt verhinderd door een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van JM Mediation en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien en onvoorzien, waarop JM Mediation geen invloed kan uitoefenen: diefstal, staking, brand, overheidsmaatregelen, computerdefecten, stroomstoring, verlies van gegevens. Internetstoring, weersinvloeden, oorlog, waterschade, zieke en persoonlijke omstandigheden, waaronder familieomstandigheden. JM Mediation heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat JM Mediation haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn de Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schaden aan de andere partij.
11.4 Indien JM Mediation bij het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen dan wel na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JM Mediation gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12. Overdracht van rechten en plichten

12.1 JM Mediation staat in haar recht haar rechten en plichten jegens Opdrachtgever over te dragen aan een derde. JM Mediation stelt Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.

Artikel 13. Klachten

13.1 Klachten over de door JM Mediation verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever meteen en in ieder geval binnen 5 werkdagen dat de klacht is ontstaan, aan JM Mediation kenbaar te worden gemaakt. Om JM Mediation in de gelegenheid te stellen adequaat te reageren, dient de formulering van de klacht zo gedetailleerd mogelijk de tekortkoming en/of klacht te beschrijven. Het in behandeling nemen van de klacht betekent echter niet dat JM Mediation erkent dat de verrichte werkzaamheden gebrekkig zijn.
13.2 Na het indienen van de klacht, heeft JM Mediation de gelegenheid om de gronden van de klacht te onderzoeken en indien nodig krijgt JM Mediation de gelegenheid om de in de Overeenkomst beschreven werkzaamheden alsnog te verrichten.
13.3 Als het alsnog uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is, is JM Mediation slechts aansprakelijk gehouden tot de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Partijen worden beslecht volgens Nederlands recht door een bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar JM Mediation gevestigd is, tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verjaring

15.1 JM Mediation is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan JM Mediation toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden voorkomen.
JM Mediation is niet aansprakelijke voor schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en daarom niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, dan wel enige daad of nalatigheid van Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen, die vanwege of door Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
15.2 Ieder aansprakelijkheid van JM Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
15.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering  mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot één derde van het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in één maand aan de klant is gefactureerd.
15.4 JM Mediation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onjuiste, ondeugdelijke en/of gebrekkige gegevens in de informatie aan JM Mediation verstrekt door Opdrachtgever of door JM Mediation verstrekt aan aangestelde derden.
15.5 JM Mediation is niet aansprakelijk voor onvolledigheid in- dan wel verlies van- gegevens, door verzending van deze gegevens via post , internet of e-mail.
15.6 JM Mediation is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van JM Mediation of haar ondergeschikten. Opdrachtgever vrijwaart JM Mediation ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van de Overeenkomst.
15.8 JM Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. JM Mediation is door Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
15.9 Indien Opdrachtgever rechtsvorderingen heeft jegens JM Mediation – in het geval dat Opdrachtgever niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel niet tevreden is over het handelen van JM Mediation-  moeten deze binnen 12 maanden zijn ingesteld. De rechtsvordering verjaart indien Opdrachtgever niet tijdig handelt.
15.10 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die JM Mediation lijdt indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of onvolledig nakomt of indien Opdrachtgever onrechtmatig jegens JM Mediation handelt.
15.11 De in dit artikel omschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden teven voor het geval dat ten onrechte een Opdracht geweigerd mocht worden zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Tenzij een wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel hen daartoe verplicht, zijn Partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Partijen – in het kader van de Overeenkomst – van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld tijdens de mediation of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
16.2 JM Mediation verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
16.3 Indien, op grond van een wetsartikel dan wel een gerechtelijke uitspraak, JM Mediation gehouden wordt om vertrouwelijke informatie (mede) te verstrekken aan derden die – door de wet of de bevoegde rechter – zijn aangewezen en JM Mediation zich niet kan beroepen op een wettelijk- of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is JM Mediation niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
16.4 Alle personen die bij een mediation betrokken zijn, doen afstand van het recht om JM Mediation (en de voor haar werkzame mediators en andere personen) als getuige te laten horen in het kader van een (eventuele) gerechtelijke procedure. Anderzijds kan JM Mediation er niet voor instaan dat zij (en de voor haar werkzame personen) onder omstandigheden in het kader van een gerechtelijke procedure, gedwongen zullen worden om een getuigenverklaring af te leggen, in welk geval zij zich niet op een (wettelijk) verschoningsrecht kunnen beroepen.
16.5 Op grond van dit artikel zullen JM Mediation en Opdrachtgever hun verplichtingen opleggen aan door hen in te schakelen derden.
16.6 Indien niet in strijd geacht met hetgeen beschreven in artikel 16.1, is JM Mediation gerechtigd tot het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer, ter indicatie van de ervaring van JM Mediation.

0 Reacties

Laat een reactie achter